InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Consultariinitiativa pentru elaborarea interactiva a politicilor europene

 

Consultare publica privind evaluarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale (91/271/CEE)

Data publicarii: 20.08.2018

Data expirarii: 19.10.2018

 

Grup-?int?

Aceast? consultare se adreseaz? tuturor cet??enilor ?i organiza?iilor.

Obiectivul consult?rii

Consultarea are ca scop s? reuneasc? opinii referitoare la Directiva 91/271/CEE a Consiliului privind tratarea apelor reziduale, ?i anume in ce m?sur? aceasta a avut un impact asupra colect?rii ?i trat?rii apelor urbane reziduale la nivelul UE ?i, prin urmare, dac? a imbun?t??it starea corpurilor noastre de ap? ?i a mediului, in general.

  In Europa, utiliz?m in medie 200 de litri de ap? de persoan? pe zi. Apele reziduale sunt produse ca de?euri ce provin de la gospod?rii ?i locuri de munc?, din domeniul turismului ?i din domeniul industrial. Inainte de evacuarea apelor reziduale in mediul inconjur?tor, de obicei acestea sunt colectate in re?ele de canalizare ?i apoi sunt tratate in sta?ii de tratare a apelor reziduale sau sta?ii echivalente, in vederea elimin?rii substan?elor nocive, conform legisla?iei UE in vigoare. Apele reziduale pot con?ine diferite tipuri de substan?e ?i poluan?i, care pot cauza probleme in mediul inconjur?tor (cum ar fi raurile in care sunt evacuate apele reziduale ?i alte corpuri de ap? interconectate). De asemenea, ace?ti poluan?i pot afecta ?i s?n?tatea uman?, deoarece oamenii vin in contact cu apa, de exemplu, prin sc?ldat.
  Au trecut 27 de ani de la adoptarea Directivei privind tratarea apelor urbane reziduale, iar Comisia European? a decis s? realizeze o evaluare. In esen??, evaluarea urm?re?te s? verifice dac? directiva i?i indepline?te scopul, dac? obiectivele sale sunt in continuare relevante in prezent ?i dac? costurile care decurg din cerin?ele directivei sunt justificate.

Pute?i participa la aceast? consultare public? completand chestionarul on-line:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UWWTD_Survey_2018?surveylanguage=RO

 

Consultarea este deschis? pan? in 19 oct 2018.

 

 

 

Cometariu consultari publice

conectati-va sau creati un cont pentru a trimite un comentariu pentru aceasta consultare publica.

Alte consultari

Nu exista alte proiecte!
Consultari publice