InfoWatch

InfoWatch

Abonare la serviciul InfoWatch: 
Enterprise Europe Network
username

creati un cont nou creati un cont

Evenimentederulate de partenerii EEN si alte organizatii

 

Aspecte practice ale aplicarii legislatiei europene si nationale privind drepturile consumatorilor

Informatii eveniment

Categorie: Seminarii

Data: 26 aprilie 2017

Locatie: sala de conferinte CCINA Constanta

Organizator

Organizatie: CCINA Constanta

Persoana de contact: Corina Urmosi

E-mail:

Telefon: 0241 550960

Fax: 0241 619454

Web site: -

Adresa: Romania, jud. Constanta, Constanta, Bdul Alexandru Lapusneanu 185A

Centrul Enterprise Europe Network Constan?a din cadrul Camerei de Comer?, Industrie, Naviga?ie ?i Agricultur? Constan?a   a organizat miercuri, 26.04.2017, incepand cu ora 11.00, la sediul CCINA Constan?a, un seminar de informare pentru mediul de afaceri local, cu tema :

"Aspecte practice ale aplic?rii legislatiei europene si nationale privind drepturile consumatorilor"

Enterprise Europe Network  este o ini?iativ? a Comisiei Europene, fiind  cea mai mare re?ea care sprijin? intreprinderile, organiza?iile de afaceri ?i profesionale, institutele de cercetare, universit??ile din peste 50 de ??ri, incluzand cele 27 state membre UE, ??rile candidate, ??rile membre EEA ?i alte ??ri ter?e s? isi dezvolte afacerile ?i s? se interna?ionalizeze.

Acest eveniment  a fost  organizat din perspectiva importan?ei pe care o acord?  Comisia European? politicii eficiente in domeniul protec?iei consumatorilor, esen?ial? pentru o pia?? european? eficient? ?i func?ional?

De asemenea, participan?ii  au fost  informa?i  despre Consultarea public? european? cu privire la r?spunderea produc?torului pentru pagubele cauzate de un produs defectuos conform Directivei 85/374/EEC,  lansat? de in contextul ini?iativelor legate de strategia privind pia?a unic? digital? (DSM), care a  dus la apari?ia unor intreb?ri in privin?a aplicabilit??ii Directivei privind r?spunderea pentru produsele cu defect la noile evolu?ii tehnologice.

Seminarul a fost interactiv ?i s-a adresat in mod deosebit societ??ilor comerciale care activeaz? in sectorul productiei ?i comer?ului de bunuri, urm?rind s? informeze ?i s? r?spund? problemelor cu care reprezentan?ii mediului de afaceri se  confrunt? in procesul de adaptare la reglement?rile legate de protec?ia consumatorilor ?i a fost sus?inut de exper?i de la Comisariatul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Constan?a.

 

 

Galerie foto

IMG_6812.jpgIMG_6814.jpgIMG_6820.jpgIMG_6816.jpgIMG_6822.jpg